P2 Design

בית שחולק באופן ברור לשתי מסות בעלות הגדרה ותפקוד שונים. האחת, ציבורית, השנייה פרטית. החיבור ביניהם הוא ציר התנועה המרכזי, אופקי ואנכי.
הוא מקבל דימוי של גשר המתפתח החוצה ליצירת שתי מרפסות קונזוליות.
המסה הפרטית, הגדולה יותר, מרחפת בחלקה הגדול מעל חצר שקועה.

IMG_7252.jpg IMG_7255.jpg IMG_7259.jpg IMG_7272.jpg IMG_7284.jpg IMG_7370.jpg IMG_7377.jpg IMG_7277.jpg IMG_7280.jpg IMG_7289.jpg IMG_7294.jpg IMG_7305.jpg IMG_7325.jpg IMG_7352.jpg IMG_7405.jpg IMG_7431.jpg IMG_77721.jpg IMG_7264.jpg IMG_7777.jpg IMG_7782.jpg IMG_7479.jpg IMG_7348.jpg