P2 Design

על מגרש ייחודי, צופה אל הים, תוכנן בית מגורים רחב ידיים, בהתאם לדרישת המזמין. בשל גודלו ומורכבות הפרוגרמה הוצע לאחד את מכלול הפונקציות באמצעות  קו היקפי מעוגל. הרשת התכנונית הותאמה לקוי הטופוגרפיה ולכן היא אלכסונית למגרש, וכך גם ציר התנועה המרכזי המלווה בקיר האבן הבזלתי.
כך נוצרה התכנית המאפשרת מבט אל הים מכל חלל.
החתך מציע דרוג של חצאי מפלס כדי להתאים את התנוחה לטופוגרפיה המשופעת. שיפוע הרחוב נוצל להגדרת ציר הולכי רגל עליון וציר כניסה לרכב ישירות אל קומת המרתף.

485J2231.jpg 485J2247.jpg 485J2299.jpg 485J2318.jpg 485J2325.jpg 485J2328.jpg 485J2346.jpg 485J2001.jpg 485J2013.jpg 485J2029.jpg 485J2037.jpg 485J2045.jpg 485J2203.jpg