P2 Design

בשכונה שאופייה הוכתב כשכונה כפרית תוכנן בית שעונה על תכתיב זה, אך בה בעת מכיל אלמנטים עדכניים. בית של פעם, אבל מעכשיו.
מדובר בשלוש יחידות עצמאיות הסוגרות חצר פנימית מוצלת. לכל יחידה שימוש מוגדר וגובהה תואם את הצורך הפונקציונלי.
היחידות נותקו זו מזו לצורך מפגשי צירי התנועה שקיבלו גם הדגשה צורנית נוספת בדמות מקצב עמודי האבן והתקרה האופקית.
היחידות הראשיות מקבלות גג מסורתי אומנם, אך הטיפול בפרטים הוא לחלוטין עדכני. עצם ניתוק הגג מהמעטפת באמצעות קורות המתכת משווה לו צורה שונה מהמקובל.

25.jpg 29.jpg 17.jpg 20.jpg 31.jpg 21.jpg 30.jpg 23.jpg 26.jpg 27.jpg 13.jpg 24.jpg