P2 Design

בית מגורים שתוכנן בצמוד לבית קיים. במקרה זה העדפנו לנתקו לחלוטין למעט החיבור בקומת המרתף. במקום ההדגשה של קו התפר שבין היחידות עבר כובד המשקל לקו התפר הפונקציונלי של בית המגורים, שבו האבחנה בין פרטי לציבורי ובו ציר התנועה האנכי של כל שלושת הקומות.
הדגשה זו היא המאפיין העיקרי של עיצוב החזית בדמות שני קיפולים גב לגב.

IMG_2566.jpg IMG_2573.jpg IMG_2575.jpg IMG_2578.jpg IMG_2581.jpg IMG_2584.jpg IMG_2608.jpg IMG_2616.jpg IMG_2622.jpg IMG_2633.jpg IMG_2558.jpg IMG_2642.jpg IMG_2710.jpg IMG_2716.jpg IMG_2727.jpg IMG_2730.jpg